Poniedziałek

„Warsztaty wokalne”

„Kółko polonistyczne”

„Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne”

„Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

Wtorek

 

”Warsztaty matematyczno - informatyczne”

” Kółko Języka Angielskiego” „Funny English”

„Koło ekologiczne”

Środa

” Kółko Języka Angielskiego” „Funny English”

zajęcia informatyczne w ramach kółka fotograficznego

Warsztaty malarsko poetyckie: „Pędzlem i słowem”

„Koło Języka Rosyjskiego”

Czwartek

”Warsztaty matematyczno - informatyczne”

„Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne”

„Warsztaty wokalne”

„Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

„Kółko fotograficzne”

Piątek

”Origami matematyczne”

„Kółko teatralne”

„Koło ekologiczne”

„Koło Języka Rosyjskiego”

 

 

Postaw na pasje i zainteresowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SZKOŁA RÓWNYCH SZANS. Programy rozwojowe dla szkół  z zakątków Lubelszczyzny"

- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004- 2006.

 

Realizatorzy projektu:

 Nina Soja i Joanna Szaluś Sawa – koordynatorzy projektu

Ryszard Wawrzyniak— księgowość projektu

Poniedziałek

„Warsztaty wokalne”

„Kółko polonistyczne”

„Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne”

„Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

Wtorek

 

”Warsztaty matematyczno - informatyczne”

” Kółko Języka Angielskiego” „Funny English”

„Koło ekologiczne”

Środa

” Kółko Języka Angielskiego” „Funny English”

zajęcia informatyczne w ramach kółka fotograficznego

Warsztaty malarsko poetyckie: „Pędzlem i słowem”

„Koło Języka Rosyjskiego”

Czwartek

”Warsztaty matematyczno - informatyczne”

„Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne”

„Warsztaty wokalne”

„Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

„Kółko fotograficzne”

Piątek

”Origami matematyczne”

„Kółko teatralne”

„Koło ekologiczne”

„Koło Języka Rosyjskiego”

 

Anna Tworek — Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne

Aneta Błaszczuk — Warsztaty matematyczno - informatyczne

Teresa Dudek — Origami matematyczne

Julia Dybaluk— Kółko Języka Angielskiego - „Funny English”

Urszula Gajewska i Marzena Grzywna —Kółko teatralne

Halina Mysakowska i Marcin Watras — Warsztaty wokalne

Witold Nowak— Kółko fotograficzne

Nina Soja— Kółko polonistyczne

Joanna Szaluś Sawa — Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

Monika Walczuk — Koło ekologiczne

Małgorzata Wierzbicka — Warsztaty malarsko poetyckie: „Pędzlem i słowem”

Wanda Żur — Koło Języka Rosyjskiego

Anita Marcinek — zajęcia informatyczne w ramach kółka fotograficznego

Marta Biesiada — zajęcia logopedyczne w ramach koła teatralnego

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne Kółko języka angielskiego - Funny English Kółko języka angielskiego - Funny English Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne Origami matematyczne
Warsztaty wokalne Warsztaty matematyczno - informatyczne Warsztaty malarsko poetyckie: „Pędzlem i słowem” Warsztaty matematyczno - informatyczne Koło języka rosyjskiego
Kółko polonistyczne Koło ekologiczne Zajęcia informatyczne w ramach kółka fotograficznego Warsztaty wokalne Koło ekologiczne
    Koło języka rosyjskiego Klub języka niemieckiego—”Deutsch ist in” Kółko teatralne
      Kółko fotograficzne  

„Warsztaty wokalne”

„Kółko polonistyczne”

„Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne”

„Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

”Warsztaty matematyczno - informatyczne”

” Kółko Języka Angielskiego” „Funny English”

„Koło ekologiczne”

” Kółko Języka Angielskiego” „Funny English”

zajęcia informatyczne w ramach kółka fotograficznego

Warsztaty malarsko poetyckie: „Pędzlem i słowem”

„Koło Języka Rosyjskiego”

”Warsztaty matematyczno - informatyczne”

„Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne”

„Warsztaty wokalne”

„Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

„Kółko fotograficzne”

”Origami matematyczne”

„Kółko teatralne”

„Koło ekologiczne”

„Koło Języka Rosyjskiego”

 

 

Poniedziałek

„Warsztaty wokalne”

„Kółko polonistyczne”

„Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne”

„Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

Wtorek

 

”Warsztaty matematyczno - informatyczne”

” Kółko Języka Angielskiego” „Funny English”

„Koło ekologiczne”

Środa

” Kółko Języka Angielskiego” „Funny English”

zajęcia informatyczne w ramach kółka fotograficznego

Warsztaty malarsko poetyckie: „Pędzlem i słowem”

„Koło Języka Rosyjskiego”

Czwartek

”Warsztaty matematyczno - informatyczne”

„Warsztaty terapeutyczno pedagogiczne”

„Warsztaty wokalne”

„Klub Języka Niemieckiego—”Deutsch ist in”

„Kółko fotograficzne”

Piątek

”Origami matematyczne”

„Kółko teatralne”

„Koło ekologiczne”

„Koło Języka Rosyjskiego”

 

 

 

Warsztaty wokalne                                                       do góry

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek w godzinach 14:30 – 15:15.Na zajęcia uczęszcza 12 osób. Uczestnicy warsztatów wokalnych mają możliwość zapoznania i nauczenia się piosenek o różnej tematyce, co wykorzystywane jest na różnych akademiach, konkursach oraz uroczystościach gminnych. W okresie od maja do października zespół wielokrotnie miał możliwość prezentacji swojego dorobku.

W miesiącu maju występował: na akademii okazji 3 Maja, akademii z okazji Dnia Matki.

Brał udział w powiatowym przeglądzie Pieśni Maryjnej zajmując I miejsce, w czerwcu występował na zakończenie roku szkolnego, w miesiącu wrześniu zespół wystąpił z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, w  październiku: prezentował się na gminnych obchodach jubileuszu 50 – lecia pożycia par małżeńskich, które miały miejsce w Pałacu Suchodolskich, a także z okazji 50–lecia Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” z Chełma. Uroczystości miały miejsce w Natalinie, oraz na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Komunikację interpersonalną oraz zabawy z  zakresu gimnastyki mózgu stymulujące rozwój intelektualny.

Uczniowie uczyli się również umiejętności kreowania własnej osoby uczestnicząc w ćwiczeniach z zakresu sztuki autoprezentacji.

 

Warsztaty terapeutyczno - pedagogiczne                  do góry

 

W ramach warsztatów terapeutyczno – pedagogicznych uczniowie poznali własne predyspozycje do wyboru dalszego kształcenia szkołach średnich. Mogli poznać własne mocne i słabe strony, wypełniając psychotesty. Uczestnicząc w zajęciach poznawali techniki rozwijające twórczą aktywność i myślenie, uczyli się jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, jak odreagowywać wzmożone napięcie emocjonalne. Także ważnym elementem zajęć były gry i zabawy doskonalące .

 

Koło teatralne                                                        do góry

Zajęcia trwają od maja br., a ich zwieńczeniem ma być wystawienie komedii Aleksandra Fredry „Zemsta” w styczniu 2008r. W pracach koła uczestni8czy 20 uczniów z klas IIa, IIIa, IIIb gimnazjum. W programie zajęć przewidziano obejrzenie sztuki teatralnej, co miało miejsce 24. 05. 2007 roku w Lublinie, na deskach Teatru im. J. Osterwy, gdzie wystawiono drama ”Wesele” St. Wyspiańskiego. Jednakże najciekawszym wydarzeniem było spotkanie i zajęcia warsztatowe z aktorami pracującymi w tymże teatrze, co dostarczyło wiele niezapomnianych wrażeń i stanowiło cenną wskazówkę, jak należy interpretować utwory sceniczne.

 Na zajęciach koła uczestnicy poznali także historię i budowę teatru. Zostały omówione biografie oraz utwory najsławniejszych dramaturgów.

 Na zajęciach koła uczestnicy poznali także historię i budowę teatru. Zostały omówione biografie oraz utwory najsławniejszych dramaturgów. Uczniowie układali także „Teatralny savoir – vivre”, czyli kodeks zasad zachowania się w teatrze, co zaprezentowane zostało różniej z zespołach klasowych.

Ciekawą propozycją koła były także zajęcia z panią logopedą Martą Biesiadą, która uczyła uczestników prawidłowej artykulacji, prezentowała ćwiczenia, zwłaszcza dłuższych kwestii.

W październiku przeprowadzono quiz wiedzy o teatrze „Scena, scenariusz i inne terminy teatralne”, który przeznaczony był dla uczniów gimnazjum. Do konkursu wytypowanych zostało 18 uczniów z klas I – III gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali test. Zwycięzcą został Krzysztof Kowalczyk  z klasy IIIa, II miejsce zajęła Sylwia Matyszczuk z klasy III, a III miejsce – Katarzyna Grabowska z II a. Nad przebiegiem konkursu czuwały panie: Marzena Grzywna i Urszula Gajewska.

 Obecnie prace koła to nieustające próby, najpierw czytania wybranych fragmentów „Zemsty”, a od niedawna wygłaszania ich z pamięci.

 

Koło fotograficzne                                                                 do góry

 

Od maja 2007 roku w ZSO w Dorohusku funkcjonuje koło fotograficzne w ramach, którego uczniowie mogą rozwijać i pogłębiać zainteresowania fotografią. Dzięki zajęciom uczniowie poznali różne techniki wykonywania zdjęć, a  przede wszystkim nabyli praktycznej umiejętności posługiwania się aparatem. Swoją wiedzę i umiejętności uczestnicy koła mogli sprawdzić podczas organizowanych w ramach zajęć wycieczek plenerowych do Świerż i Hniszowa, Lublina oraz na Roztocze. Wszelkie osiągnięcia fotograficzne prezentowane były dla całej społeczności szkolnej podczas wystaw: „Zatrzymać wakacje”, Dorohusk, to warto zobaczyć”, „Nadbużańskie krajobrazy”, Uroki Roztocza”, „Lublin w obiektywie”, „Makrofotografia”, „Fotografia artystyczna – obróbka komputerowa”. W celu  zainteresowania fotografią większej grupy uczniów koło organizowało konkursy pt. „Moje najciekawsze zdjęcie”, „Złota Polska Jesień”. Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć fotograficznych oprócz rozwijania własnych zainteresowań jest pokazanie młodzieży jak efektywnie można spędzać wolny czas.

 

Koło polonistyczne                                                     do góry

Od 01 września 2007r.  w ramach projektu „Szkoła Równych Szans” uczniowie gimnazjum mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z języka polskiego.

W zajęciach bierze udział 14 osób z klas IIIb i IIIc.

 Cele koła:

· doskonalenie umiejętności pisania dłuższych i  krótszych form wypowiedzi,

· pogłębianie i wzbogacanie wiedzy z zakresu gramatyki, ortografii, literatury, teorii literatury, filmu i  teatru.

 

Warsztaty matematyczno - informatyczne                 do góry

 

Realizowane zagadnienia w ramach pracy warsztatów matematyczno-informatycznych mają za zadanie uzupełnić wiedzę i umiejętności uczniów o nową tematykę oraz wskazać możliwości zastosowania matematyki  oraz informatyki w różnych dziedzinach życia.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 12 godzin miesięcznie w okresie od 01.05.  2007 r. do 29.02.2008r.

W zajęciach bierze udział 25 osób z klas IIb, Ib i IIIc.

Celem warsztatów jest:

· popularyzowanie matematyki wśród młodzieży gimnazjalnej, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.

· motywowanie do poszerzenia swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy oraz podnoszenie poziomu stosowania wiedzy matematyczno -informatycznej.

· wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego.

Przeprowadzone warsztaty dotyczą następujących tematów:

1.  Wykorzystanie komputera jako edytora tekstu.

2.  Wykorzystanie komputera do obliczeń matematycznych.

3.  Komputer jako narzędzie do tworzenia grafiki  i animacji.

4.  Komputer jako narzędzie do wyszukiwania danych.

5.  Komputer jako narzędzie komunikacji.

6.  Komputer jako narzędzie do odbioru sztuki.

7.  Komputer jako narzędzie do tworzenia projektów technicznych.

8. Tworzenie pomocy dydaktycznych potrzebnych na lekcjach matematyki, prezentacji multimedialnych, plansz

9.  Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej ”KLEKS” www.kleks.hostil.pl